Újra ülésezik a képviselő-testület (Cikkünket folyamatosan frissítjük)

1422
Fotó: Pintér Ádám

Ezekben a percekben kezdődött Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülése. A képviselők a koronavírus-járvány miatt hirdetett veszélyhelyzet idején, november óta nem tanácskozhattak, az elmúlt hónapokban a képviselő-testület és bizottságai feladat- és hatáskörét dr. Áldozó Tamás polgármester gyakorolta.

A mai ülésen a városvezető tájékoztatja a képviselőket az elmúlt hónapokban meghozott döntéseiről, de határoznak a város költségvetésével kapcsolatban, szerepel az előterjesztések közt a közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet, a közterület használatáról szóló rendelet, szó lesz az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, előző évi tevékenységükről beszámolnak a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és döntés születik  Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete intézményvezetői megbízásáról is.

Dr. Áldozó Tamás az ülés elején a koronavírus-járványban elhunytakra emlékezett, kiemelve közülük Pápa város kitüntetettjeit, Babos Jánost, dr. Edelényi-Szabó Attiláné dr. Wiesner Katalint, Varga Györgyöt és Bognár Józsefet.

14.30
Dr. Áldozó Tamás elsőként az elmúlt időszakban hozott rendeletekről és határozatokról adott tájékoztatást.

Az előterjesztést a képviselő-testület kérdés és hozzászólás nélkül, 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a legtöbb rendelet vonatkozásában, a költségvetéssel kapcsolatos rendeletet 9 igen, 5 nem szavazattal fogadta el a testület.

A polgármester által hozott határozatokkal kapcsolatos napirend tárgyalása során Grőber Attila, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője a korábbi részönkormányzatokkal kapcsolatban szólt hozzá, hangsúlyozva, ő korábban jelezte a részönkormányzatok működésével kapcsolatos aggályait. Kérdést tett fel a korábbi részönkormányzati képviselők tiszteletdíjai kifizetésének jogszerűségéről és a településrészi tanácsadó testületek létrehozásáról.

Dr. Áldozó Tamás válaszában elmondta, kívánatosnak tartották, hogy a helyi ügyekről az ott élők foglalhassanak állást, ez indokolta a településrészi tanácsadó testületek létrehozását és korábban a részönkormányzatok működésének is kifejezett célja volt a helyi érdekek érvényesítése, a helyi identitás megerősítése.

Mivel Pápán a részönkormányzatok nem hoztak önálló döntéseket, csak javaslatokat tettek a képviselő-testületnek, így nem rendelkeztek közpénzekről.

Dr. Nagy Krisztina úgy fogalmazott, egy jogszabályi értelmezési kérdés okozta ezt a részönkormányzatokat érintő törvényességi kérdést. Az önkormányzathoz érkezett törvényességi észrevétel nem visszaható hatállyal érkezett, így a tiszteletdíjak kifizetése sem volt jogsértő.

A határozatokkal kapcsolatos tájékoztatást a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett tudomásul vette. 

15.05
A képviselők ezt követően módosították a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletet, majd a város költségvetésével kapcsolatos előterjesztés következett.

A módosítás több mint 600 millió forinttal emelte meg a költségvetés bevételi oldalát. Ennek legjelentősebb tételei az uniós projektekhez kapott „ráemelések” és a kieső iparűzésiadó-bevételek nyomán kapott kompenzáció. Emellett a későbbiekben még újabb komoly bevételekre számíthat az önkormányzat. 

Grőber Attila több kérdést tett fel a napirenddel kapcsolatban többek közt tárgyi eszközök értékesítéséről, az intézményi átalakítás nyomán kialakult új dolgozói létszámról és az összevonás utáni csökkent költségvetési számokról, valamint a Pápa Plusz ösztönzőrendszerről.

Dr. Áldozó Tamás elmondta, a korábbi években is terveztek bevételeket különböző vagyontárgyak értékesítéséből. A közeljövőben alapos remény van arra, hogy nagy ingatlanügyeket hajt végre az önkormányzat, hisz komoly érdeklődés látszik például egy ipari parki területre.

A városvezető arról is szólt, hogy a Pápai Platán Nonprofit Kft-hez került intézményekben komoly változások történtek, jelenleg közel 75 fős létszámkerettel működik a kft., de vannak feladatok, amelyeket vállalkozók látnak el.

A Pápa Plusz ösztönzőrendszerről szólva a polgármester úgy fogalmazott, a 10 éves elköteleződés sok fiatal szakembernél visszatartó erő lehet a pályázat benyújtásával kapcsolatban.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető a Pápai Platán  Nonprofit Kft-t érintő kérdéssel kapcsolatban elmondta, nehéz összehasonlítani a korábbi intézményi működést a jelenlegi helyzettel. A kft. negyedéves gazdálkodását felülvizsgálták és annak adatait figyelembe véve komoly, 42 millió forintnyi összeget vontak vissza a működési támogatás előirányzatából, vagyis ennyivel kevesebbet költött a gazdasági társaság az előzetes tervekhez képest.

Grőber Attila a válaszokat követően módosító javaslatokat nyújtott be a költségvetéshez. Ezek a Huszár lakótelepi orvosi rendelő előtti terület térburkolását, a Pápai Szakképzési Centrum és a Türr-kollégium előtti parkoló rendezését, az Egressy Béni utca és Huszár lakótelep közti terület közvilágításának megoldását és parkolóhelyek kialakítását, valamint a HEMO épülete környékén játszótér kialakítását célozták.

Dr. Áldozó Tamás hangsúlyozta, költségvetési módosításhoz konkrét összegek ismeretére van szükség, illetve fontos lenne megnevezni, hogy milyen forrásból valósuljanak meg azok. Grőber Attila úgy fogalmazott, az általános tartalék terhére lehetne javaslatait megvalósítani.

A városvezető elmondta, van lehetőség arra, hogy a Városfejlesztési Osztály ezeket a javaslatokat a következő képviselő-testületi ülésre „beárazza”, meghatározza azoknak költségeit, és akkor lesz lehetőség a költségek ismeretében a döntésre.

A költségvetés módosítását 9 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.  

15.10

A képviselők döntöttek arról is, hogy az önkormányzat közbiztonsági, bűnmegelőzési célból, a közbiztonság növelése, a lakosság biztonságérzetének erősítése, a jogellenes magatartások megelőzése és felderítése, valamint a közterületi rend biztosítása érdekében a város közigazgatási területén a már meglévők mellett kiterjedtebb közterületi térfigyelő kamerarendszert működtet. A rendszer üzemeltetése és kezelése Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete feladata.

A július 1-jén hatályba lépő rendelet melléklete tartalmazza a megfigyelt közterületek listáját. Ennek értelmében kamerával figyelik többek közt a Fő tér egy részét, a Schwenczel-rétet, a külső-várkerti futókört, a Juhar utca végén lévő földutat, az Igal lakótelepi garázsok környékét, a Gróf út végét, egyes Téglagyári út környéki területeket, a Vasút utca végét, a Rigó lakótelep mögötti területet és a volt Péntek-malom környékét is.

Bakó István, a Városgondnokság intézményvezetője a napirend kapcsán elmondta, van ingyenesen hívható számuk. A jelenlegi gyakorlat szerint a bejelentő a panasz kezeléséről tájékoztatást is kap. Emellett 24 órás telefonos ügyelet is működik a holnapi naptól.

Az előterjesztést a képviselő-testület ellenszavazat nélkül fogadta el.  

15.15

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól is döntött a képviselő-testület. A rendelet értelmében az önkormányzat a jogszabályokban meghatározott sportfeladatai ellátásáról a

Pápai Sport Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik. A sportfeladatok ellátásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket az önkormányzat költségvetése terhére a Pápai Sport Nonprofit Kft-vel kötött szerződés szerinti finanszírozás útján biztosítja.

A rendelet értelmében az önkormányzat a pápai székhellyel rendelkező sportegyesületeknek, természetes személyeknek pályázati úton vagy egyedi kérelemre támogatást nyújt az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendeletben meghatározottak szerint.

A képviselő-testület az előterjesztést 14 igen szavazattal elfogadta.

16.30

Az ülés következő három napirendje Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézetével foglalkozott.

Elsőként meghatározták az intézményvezetői megbízással szemben támasztott követelményeket, majd Ujváry Hajnalka intézményvezető beszámolt az egészségügyi alapellátás elmúlt ötéves tevékenységéről. A beszámolóból kiderül, hogy a hatályos jogszabályok szerint az intézmény a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról gondoskodik.

Pápán 12 felnőtt háziorvosi, 6 házi gyermekorvosi, 6 fogorvosi, 10 területi védőnői, 6 iskolavédőnői és 8 iskolaorvosi körzetet alakítottak ki.

A beszámoló részletesen szól a koronavírus-járvány miatt az alapellátásra háruló többletfeladatokról, a betöltetlen körzetek helyettesítéséről és az orvosi ügyeletekről is.

Süle Zsolt, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, a beszámoló kendőzetlenül beszél a problémákról és egyben hozzárendel lehetséges helyi megoldási javaslatokat is. Feltette a kérdést, hogy azokat mikor kezdi megvalósítani az önkormányzat, illetve melyek voltak az okok, amelyek miatt az érdeklődő háziorvosok nem Pápát választották.

Unger Tamás alpolgármester szintén úgy látja, hogy a beszámoló jó javaslatokat tartalmaz a problémák megoldására. Arról is szólt, hogy a háziorvosok Pápára vonzásával kapcsolatos lehetőségeket a város maximálisan kimerítette.

Grőber Attila az ügyeleti rendszerrel kapcsolatos anomáliákról beszélt, feltéve a kérdést, hogy mennyiben változhat az ügyeleti ellátást, ha mostantól mentőtisztek és okleveles szakápolók is elláthatnak ügyeleti feladatokat.

Ujváry Hajnalka válaszában elmondta, a bizottsági ülésen szóba került a praxisközösségek, illetve a betöltetlen praxisok kérdése is. Ezen a területen a háziorvosi létszám csökkenése jelenti a legnagyobb problémát. Jelenleg 3 betöltetlen körzet van és szeptembertől újabb körzet ürül meg. Erre a problémára azonban még nem biztos, hogy megfelelő megoldást jelenthetnek a praxisközösségek.

Az ügyeleti problémára válaszolva az intézményvezető rámutatott, vannak olyan orvosok, akik a betegektől, asszisztensektől érkező panaszok miatt már nem teljesíthetnek ügyeletet Pápán, illetve voltak orvosok, akikkel személyesen kíván szerződni az alapellátás. Az ügyelet állami működtetésével kapcsolatban is vannak elképzelések, melyek a mentőszolgálat bevonásával oldanák meg az orvosi ügyeleti ellátást.

A beszámolójában megfogalmazott javaslatai kapcsán Ujváry Hajnalka kiemelte, ezeken túl még több ötlet is felmerülhet, de fontosnak tartaná egy ösztöndíjrendszer kidolgozását. Emellett megoldást jelenthetne a központi rendelők kialakítása, ahol könnyebben megoldható a helyettesítés és az egy rendelő-egy orvos elv is megvalósítható lenne közös konzultációs szobával.

Dr. Vaitsuk Mária, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője hangsúlyozta, Pápa vonzó város, de sajnos nem sok háziorvos jelentkezett az elmúlt időszakban. A háziorvosok anyagi és morális megbecsülése a rendszerváltást megelőzően nem volt jó. A Fidesz-kormány tett olyan lépéseket, amelyek ezen a helyzeten változtatnak, így például az anyagi megbecsülés terén is jelentős előrelépés történt. Ezeknek az intézkedéseknek a hatását kell megvárni.

Dr. Guias János Zsolt, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője hozzászólásában kiemelte, a belgyógyászatra 4 fiatal orvost várnak, így talán már látszik a fény az alagút végén. Ez elképzelhető, hogy néhány éven belül az alapellátásban is megmutatkozik, így talán nem reménytelen a helyzet.

A képviselők a beszámolót 14 igen szavazattal elfogadták.     

Az ülésen elhangzott, hogy Ujváry Hajnalka intézményvezetői megbízása július 31-én lejár. A képviselő-testület döntése értelmében az alapellátást eddig vezető szakember újra bizalmat kapott, így határozatlan időre továbbra is ő vezetheti Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézetet. 

17.20

A mai ülésen beszámoltak a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok – a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt., a Pápai Termálvízhasznosító Zrt., a MÉKI-R Kft., valamint a KÖZSZOLG Nonprofit Kft.

Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. beszámolója kapcsán Süle Zsolt tett fel kérdést a városszerte zajló beruházások utáni helyreállításról, Grőber Attila pedig a cég adózott eredményével kapcsolatban kérdezett. Vörös Dániel vezérigazgató válaszában elmondta, az alépítményi munkák az érintett szakaszokon elkészültek, hamarosan befejeződhetnek a helyreállítási munkálatok. Mint elhangzott, a szennyvízágazat mindig veszteséges volt, emellett a gazdálkodásuk terén is érezhető volt a koronavírus-járvány hatása.

A Vízmű beszámolóját 14 igen szavazattal fogadták el.  

Pápai Termálvízhasznosító Zrt. beszámolójával kapcsolatban Kovács József, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője kiemelte, az kellően részletes. A képviselő a MiniHotellel, illetve a tervezett szállodaépítéssel kapcsolatban tett fel kérdést, Grőber Attila a cég likviditásával kapcsolatban kérdezett, Süle Zsolt pedig a közeli városok fürdőfejlesztéseinek várható hatásairól érdeklődött. Nagy Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, a MiniHotel szobái elkészültek, de a koronavírus-járvány ezt a szolgáltatást is jelentősen befolyásolja. A hotel esetében egy felfutási időszakkal kell számolni, később évi közel 30 millió forintos árbevételt is elérhetnek. Az eddigi vendégektől jó visszajelzések érkeztek.

A „nagyhotel” esetében elkezdődött a tervezői pályáztatás, a kiértékelés folyamatban van, hamarosan megtörténhet a tervezői szerződéskötés.

Nagy Zsolt elmondta, az előző évi likviditási mutató rossz képet mutatott, márciusban beavatkozásra volt szükség. Jelenleg a bankszámlájukon 30 millió forint áll rendelkezésre, további 20 millió forint érkezését még várják.

A környező fürdőfejlesztésekkel kapcsolatban elhangzott, a pápai fürdő is reménykedik hasonló forrásokban, ezzel kapcsolatban már történtek felmérések.

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. beszámolóját 14 igen szavazattal fogadta el a képviselő-testület.   

A MÉKI-R Kft. beszámolóját kérdés és hozzászólás nélkül szintén 14 igennel fogadta el a testület.

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. beszámolója kapcsán Süle Zsolt egy, hulladéklerakót érintő tervezett beruházásról kérdezett, Grőber Attila pedig úgy fogalmazott, ez a beszámoló komoly fejtöréseket okozott számára. Feltette a kérdést, hogy hová szállítják a pápai hulladékot, valamint a rekultivációs folyamatról is kérdezett. Bordás Ferenc ügyvezető válaszában szólt a céltartalékképzésről. Mint elhangzott, a rekultivációra külön tartalékot nem tud képezni a társaság.

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. beszámolóját szintén ellenszavazat nélkül fogadták el a képviselők.

17.30

A vegyes ügyek közt a képviselő-testület döntött arról, hogy jóváhagyják a Pápai Városi Óvodák módosító okiratát, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. A módosításokra a Vajda Péter lakótelepi Tagóvoda fenntartói jogának átadása miatt volt szükség.

Szintén a vegyes ügyek közt esett szó a Pápa Plusz önkormányzati ösztönzőrendszerről, melyre az elfogadást követően eddig négy pályázat érkezett, melyek közül két pályázó kapott támogatást.

A képviselők mindezeken túl tájékoztatást kaptak arról is, hogy azon szervezetek, akik szívességi használatba adás jogcímén önkormányzati ingatlanokat használnak, az adott ingatlanokban milyen tevékenységet végeznek.

A képviselő-testületi ülés néhány perccel ezelőtt véget ért.  

  

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a szerkesztoseg(kukac)papaimediacentrum.hu címen. Megértésüket köszönjük!