Álláspályázat – Gazdasági vezető

196

Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete

gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Szent István út 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása, irányítása, különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében foglaltak,

•         az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak,

•         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 20. §-ban foglaltak figyelembe vételével a munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés,

•         vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szakirányú intézményben szerzett gazdasági vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó részletes szakmai önéletrajza és vezetési programja

•         az Ávr. 12. § (1) bekezdésében foglalt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, valamint a (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartásról, engedélyről szóló igazolás

•         vezetői gyakorlat igazolása (amennyiben van ilyen)

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezését kell igazolni (az eredeti erkölcsi bizonyítvány legkésőbb a pályázó meghallgatásáig nyújtható be)

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy

•         kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,

•         a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok esetében fenn állnak-e,

•         a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakó István intézményvezető nyújt, a 06-89/511-900 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere címére történő megküldésével (8500 Pápa, Fő utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A01/448/2021., valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető.

vagy

•         Személyesen: Dr. Áldozó Tamás polgármester, Veszprém megye, 8500 Pápa, Fő utca 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a szakmai bizottság véleményezési eljárását követően a megbízási jogkör gyakorlója, Pápa Város Polgármestere dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.papa.hu – 2021. augusztus 30.

•         www.papaesvideke.hu – 2021. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a papa.hu és a varosgondnoksagpapa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a web(kukac)papaesvideke.hu címen. Megértésüket köszönjük!