Hirdetmény a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beíratásról

726

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A hivatkozott törvény alapján óvodai felvételre kell jelentkeznie minden kisgyermeknek, aki 2022. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden – a városban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező – hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelmét már teljesítették.

Azon gyermekek, akik 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében előfelvételt nyernek.

Óvodai felvétel:

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll.

Az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Ha az óvodavezető vagy a bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve a Bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, illetve a Bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

A felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvodavezető dönt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról – a szülők, az óvodapedagógusok és a tagóvoda-vezetők véleményének kikérése mellett – az óvodavezető jogosult dönteni.

A szabad óvodaválasztás lehetőségét a férőhely függvényében tudjuk biztosítani.

Óvodai beíratás időpontjai

2022. május 9.               7:00-18:00 óráig

2022. május 10.             7:00-18:00 óráig

2022. május 11.             7:00-18:00 óráig

2022. május 12.             7:00-18:00 óráig

A jelentkezés helyszíne:

A Pápai Városi Óvodák székhely intézménye Pápa, Huszár lakótelep 33.

A beiratkozás a beíratás első három napján a mellékelt utcabeosztás szerint történik.

Azon szülők, akik e három napon nem tudják gyermeküket az óvodába beíratni, ezen kötelezettségüknek 2022. május 12-én 7:00-18:00 óráig tudnak eleget tenni.

A beíratásra való érkezés sorrendje nem jelent felvételi sorrendet.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
  • a szülő személyi azonosító igazolványát és lakcímét igazoló hatósági igazolványát,
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
  •  sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság véleményét.

Az óvodáztatási kötelezettség teljesítése:

Az Nkt. 8. § (2) bekezdés értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti (különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti), a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény) 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama 50 nap.

A döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.

Ha a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles az Oktatási Hivatalt (1363 Budapest, Pf. 19., email: info@oh.gov.hu) írásban legkésőbb 2022. május 27. napjáig értesíteni.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

A Pápai Városi Óvodák a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is – integrált nevelést folytató Tagóvodái és azok elérhetőségei:

Pápai Városi Óvodák    Pápa, Huszár ltp. 33.

Pápai Városi Óvodák Szivárvány Tagóvodája  Pápa, Képző u. 3.

Óvodai felvétel tárgyában hozott döntés:

Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó, valamint a kérelmet elutasító döntéséről legkésőbb 2022. június 10-ig értesíti a szülőket.

Az Nkt. 37. §-ában foglaltak alapján az óvodavezető döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat Pápa Város Jegyzőjénél (8500 Pápa, Fő u. 5.).

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Melléklet

Beíratás időpontja: 2022. május 9.

Achim András utca

Acsádi út

Ady Endre sétány

Ág utca

Akác sor

Akácfa utca

Alsó utca

Anna tér

Ányos Pál utca

Apród utca

Aradi utca

Arany János utca

Árok utca

Árpád utca

Árvácska utca

Attila utca

Attyai utca

Avar utca

Bakonyér utca

Balázs Béla utca

Bánki Donát utca

Bánóczi major

Barát utca

Baráth malom

Barázda utca

Báróczhegy

Báróczhegyi út

Báróné útja

Bartók Béla utca

Bástya utca

Batthyány utca

Beke József utca

Béke tér

Bella utca

Bercsényi utca

Besenyő malom

Besenyő malom út

Bethlen Gábor utca

Bezerédi utca

Birsalma utca

Bitva utca

Bocsor István utca

Bocsor köz

Bodza utca

Boróka utca

Borona út

Borsosgyőri út

Bozótrét utca

Böröczky domb

Böröllő

Budai Nagy Antal utca

Búzavirág utca

Celli út

Cinca sor

Cuha utca

Czimmermann malom

Czuczor Gergely utca

Csáky László utca

Csapó utca

Császártelek

Csatorna utca

Csengő park

Cséve köz

Csillag utca

Csiracsapás sor

Csizmadia utca

Csoknyai János utca

Csomasz Tóth Kálmán utca

Csonka út

Csutorás utca

Dákai út

Damjanich utca

Dárda utca

Deák Ferenc utca

Debrentei Gábor utca

Derű utca

Dió sor

Dobó utca

Dóra utca

Dózsa György utca

Döbrés utca

Döbrési dűlő

Dörzemény puszta

Egres utca

Egressy Béni utca

Eötvös utca

Eperfa út

Erkel Ferenc utca

Erzsébet liget

Esterházy út

Fapiac tér

Fáy András lakótelep

Fazekas utca

Fecske utca

Fehér malom

Felleg utca

Fellner udvar

Felső utca

Fenyő utca

Fenyves utca

Fenyvessy Ferenc utca

Fiumei utca

Flórián utca

Fonoda utca

Forrásfői utca

Fő tér

Fő utca

Furmint sor

Fürdő utca

Fűtőház utca

Fűzfa utca

Gábor Dénes utca

Galagonya utca

Galamb utca

Gárdonyi Géza utca

Gazdaság utca

Gém utca

Gerence utca

Gesztenyafa utca

Gombkötő utca

Gödrös utca

Göncöl utca

Gróf út

Gyár utca

Gyimóti út

Győri út

Györök Leó utca

Gyurátz Ferenc utca

Hadnagy utca

Hajagos utca

Halastó utca

Hantai út

Harangöntő utca

Harmadik utca

Harmat utca

Hársfa utca

Határ utca

Hatkerekű malom

Hatodik utca

Hegyalja utca

Hess András utca

Hetedik utca

Hódoska major

Hódoska utca

Hold utca

Honvéd utca

Horváth Mihály utca

Hóvirág utca

Hunyadi János utca

Beíratás időpontja: 2022. május 10.

Huszár lakótelep

Huszár Péter utca

Ibolya utca

Igal utca

Igali utca

Irhás utca

Irinyi József utca

Isaszegi utca

Jácint utca

Jedlik Ányos utca

Jegenye út

Jeges utca

Jégverem utca

Jókai utca

Jonathán sor

Juhar utca

Kadarka utca

Kalmár György utca

Kálvária utca

Kandó Kálmán utca

Kankalin utca

Kapossy Lucián utca

Kard utca

Kaszás utca

Katedra utca

Kazinczy utca

Kelmefestő utca

Képző utca

Kerék utca

Kert utca

Kertalja utca

Kertész utca

Kéttornyúlaki utca

Kígyó utca

Kilencedik utca

Kinizsi Pál utca

Kis tér

Kisbáróchegy

Kisfaludy Károly utca

Kisfaludy köz

Kishantai malom

Kishantai út

Kishegy

Kishegyi út

Kisigal puszta

Kisliget

Klapka utca

Klauzál Gábor utca

Kmetty György utca

Kodály Zoltán utca

Kolozsvári utca

Komáromi utca

Kopja utca

Korona utca

Korvin utca

Kossuth Lajos utca

Kovácsi út

Kőhányói utca

Kökény utca

Kölcsey Ferenc utca

Kőrösi Imre utca

Kővirág utca

Közép utca

Kuruc utca

Küllő utca

Külső Böröllő

Külső Pápai major

Külső Veszprémi út

Külső-Győri út

Kürt utca

Laki út

László Miklós utca

Lehel utca

Ligetkert utca

Ligetköz

Lila akác köz

Liliom utca

Liszt Ferenc utca

Lovas utca

Lövölde utca

Major utca

Málna utca

Malom út

Malom utca

Mandula utca

Marcal utca

Március 15. tér

Margaréta utca

Márton István utca

Martonfalvay utca

Második utca

Mátyusháza puszta

Máv 29. őrház

Máv 30. őrház

Máv 32. őrház

Meder sor

Meggyes köz

Meggyes utca

Mély utca

Mester utca

Mézeskalács utca

Mező utca

Mikszáth Kálmán utca

Mohács utca

Mozsár utca

Munkás utca

Muskátli utca

Nagy László utca

Nagyhantai malom

Nagyhantai malom út

Nagysallói utca

Nagyváradi utca

Nap utca

Napraforgó utca

Negyedik utca

Nyárfa sor

Nyárfa utca

Nyolcadik utca

Ordas köz

Orgona út

Orlay Petrich Soma utca

Óvoda köz

Öreghegy

Öreghegyi út

Ötödik utca

Pacsirta utca

Pálháza puszta

Pálos tér

Pály Elek utca

Pápai major

Pápai út

Papíros malom

Papiros malom út

Paprika sor

Park utca

Páskom dűlő

Páva utca

Beíratás időpontja: 2022. május 11.

Péntek malom

Petőfi Sándor utca

Prohászka Ferenc utca

P-téglagyár

Puskás Tivadar utca

Rába utca

Rádió állomás

Radnóti Miklós utca

Rákóczi Ferenc utca

Ráth Károly utca

Rét utca

Rezeda utca

Ribizli utca

Rigó lakótelep

Rizling utca

Rohonczy utca

Rosta út

Rozmaring utca

Rózsa utca

Ruszek köz

Sárkány utca

Sas utca

Sásréti utca

Sávoly malom

Sávoly puszta

Sávolyi utca

Séd utca

Séllyei utca

Simaházi utca

Somlai út

Somody József utca

Sport utca

Sulyok Dezső tér

Szabadság utca

Szabó Dezső utca

Szabó Pál utca

Szalmavári Kovács J. utca

Széchenyi István utca

Szeder utca

Szedlmayer malom

Szedlmayer rét utca

Szegfű utca

Szellő utca

Szent István út

Szent László utca

Szente János utca

Szentilonay József utca

Szilágyi József utca

Szilfa utca

Szilva sor

Szladik János utca

Szondy György utca

Szőlő út

Szövetkezet utca

Szövöde utca

Tamás utca

Táncsics Mihály utca

Tangazdaság

Tapolca sétány

Tapolca utca

Tapolcafői utca

Tarack utca

Tarczy utca

Tavasz utca

Téglagyár

Téglagyári út

Tél utca

Teleki utca

Temető köz

Temető utca

Terv utca

Teveli út

Textiles utca

Tisza Kálmán utca

Tizedik utca

Tizenegyedik utca

Tókert utca

Toldi Miklós utca

Tompa M. utca

Tóradűlő utca

Török Bálint utca

Törzsökhegy

Törzsökhegyi út

Trombita köz

Tulipán utca

Újmajor

Úrdomb utca

Váci Mihály utca

Vadász utca

Vajda Péter lakótelep

Vak Bottyán utca

Vály Ferenc utca

Varga utca

Várkert út

Vásár tér

Vásár utca

Vasút utca

Vasútállomás

Vasvári Pál utca

Vaszari út

Veres Péter tér

Vermes Illés utca

Veszprémi út

Világos utca

Villa sor

Virág Benedek utca

Virágos út

Vitéztelek

Vitéztelek utca

Vízmű utca

Vörösmarty Mihály utca

Wesselényi utca

Zárda utca

Zimmermann utca

Zrínyi Miklós utca

Zúgó utca

Zsemlér utca

Zsoldos Ignác utca

FELVÉTELI KÖRZETEK

Erzsébetvárosi Tagóvoda (Pápa, Kisfaludy u. 20.)

Achim András utcaDörzemény pusztaKisfaludy közP-téglagyár
Acsádi útErzsébet ligetKisigal pusztaRét utca
Ág utcaEsterházy útKölcsey Ferenc utcaRigó lakótelep
Apród utcaFecske utcaKőrösi Imre utcaSzabó Dezső. utca
Arany János utcaFehér malomKülső BöröllőSzövöde utca
Árpád utcaFonoda utcaKülső-Győri útTáncsics Mihály utca
Attila utcaFűtőház utcaKülső Pápai majorTapolca utca
Avar utcaGalamb utcaLászló Miklós utcaTarczy utca
Bakonyér utcaGém utcaLehel utcaTéglagyári út
Bánóczi majorGöncöl utcaLigetközTerv utca
Baráth malomGyár utcaMalom utcaTextiles utca
Béke térGyőri útMátyusháza pusztaTompa Mihály utca
Bercsényi utcaHadnagy utcaMÁV 29. őrházTörök Bálint utca
Bezerédi utcaHársfa utcaMÁV 30. őrházÚjmajor
Bozótrét utcaHess András utcaMÁV 32. őrházÚrdomb utca
BöröllőHold utcaMeggyes közVásár utca
Búzavirág utcaHunyadi János utcaMeggyes utcaVasút utca
CsászártelekHuszár Péter utcaMező utcaVasútállomás
Cséve közJégverem utcaNap utcaVaszari út
Csillag utcaKálvária utcaPálháza pusztaVitéztelek
Csoknyai János utcaKazinczy utcaPápai majorVitéztelek utca
Debrentei Gábor utcaKisfaludy Károly utcaPáva utcaVörösmarty Mihály utca

Fáy András lakótelepi Tagóvoda (Pápa, Szövetkezet u. 36/a.)

Bánki Donát utcaFáy András lakótelepKelmefestő utcaPacsirta utca
Bartók Béla utcaFazekas utcaKinizsi Pál utcaPuskás Tivadar utca
Celli út 37/a-tól a végéigGábor Dénes utcaKodály Zoltán utcaRohonczi utca
Csapó utcaGombkötő utcaLiszt Ferenc utcaSzegfű utca
Csizmadia utcaHarangöntő utcaMester utcaSzövetkezet utca
Csutorás utcaHatár utcaMézeskalács utcaTamás utca
Dobó utcaJedlik Ányos utcaMunkás utca 25-végéig páratlan házszámok 28-végéig páros házszámokVadász utca
Erkel Ferenc utcaKandó Kálmán utcaNapraforgó utcaVirág Benedek utca

Huszár lakótelepi Tagóvoda (Pápa, Huszár ltp. 33.)

Ányos Pál utcaFlórián utcaKossuth Lajos utcaSzent István út
Árok utcaGyurátz Ferenc utcaKözép utcaSzentilonay József utca
Barát utcaHonvéd utcaKuruc utcaSzent László utca
Bástya utcaHuszár lakótelepMajor utcaSzladik János utca
Bethlen Gábor utcaIrhás utcaMartonfalvay utcaSzondy György utca
Celli út 1-37.Kapossy Lucián utcaMárton István utcaToldi Miklós utca
Cinca sorKard utcaMohács utcaVak Bottyán utca
Czuczor Gergely utcaKígyó utcaMunkás utca 1-23 a páratlan házszámok 2-26 a páros házszámokVarga utca
Csatorna utcaKis térPetőfi Sándor utcaVilágos utca
Deák Ferenc utcaKmetty György utcaRákóczi Ferenc utcaZárda utca
Egressy Béni utcaKorona utcaRozmaring utca 
Eötvös utcaKorvin utcaSulyok Dezső tér 

Kéttornyúlaki Tagóvoda (Pápa, Kéttornyúlaki u. 67.)

Akácfa utcaKertalja utcaNyárfa utcaSzabó Pál utca
Borsosgyőri útKéttornyulaki utcaPápai útSzilfa utca
Czimmermann malomKökény utcaRezeda utcaTéglagyár
Dákai útLaki útSéd utcaVáci Mihály utca
Fenyő utcaMandula utcaSport utcaVeres Péter tér

Nátuskerti Tagóvoda (Pápa, Radnóti u. 12.)

Ady Endre sétányFő utcaKolozsvári utcaSéllyei utca
Anna térFürdő utcaLigetkert utcaSzabadság utca
Aradi utca 1-21/A páratlan házszámok 2-20. a páros házszámokGesztenyefa utcaLila akác közSzalmavári Kovács János utca
Batthyány utcaGróf út 1-25/c. a páratlan házszámok 2- 18-ig a páros házszámokMárcius 15. térSzéchenyi István utca
Beke József utcaGyörök Leó utcaMásodik utcaSzőlő út
Besenyő malom útHarmadik utcaMikszáth Kálmán utcaTapolca sétány
Borona útHódoska utcaNagy László utcaTemető utca
Böröczky dombHóvirág utcaNagyváradi utca 1-23.-ig a páratlan házszámok 2-22.-ig a páros házszámokTókert utca
Budai Nagy Antal utcaIbolya utcaNegyedik utcaTörzsökhegy
Csáky László utcaJácint utcaOrgona útTörzsökhegyi út
Damjanich utcaJegenye útÓvoda közVárkert út
Dózsa György utcaJókai utcaPálos térVasvári Pál utca
Eperfa útKankalin utcaPály Elek utcaZimmermann utca
Fapiac térKishegyRadnóti Miklós utcaZrínyi Miklós utca
Fellner udvarKishegyi útRosta útZsemlér utca
Fenyves utcaKisligetRuszek közZsoldos Ignác utca
Fő térKlapka utcaSárkány utca 

Szivárvány Tagóvoda (Pápa, Képző u. 3.)

Akác sorFelleg utcaKerék utcaSomody József utca
Alsó utcaFelső utca.Kertész utcaSzellő utca
Árvácska utcaFenyvessy Ferenc utcaKisbáróczhegySzente János utca
Barázda utcaFurmint sorKlauzál Gábor utcaSzilágyi József utca
BáróczhegyFűzfa utcaKovácsi útSzilva sor
Báróczhegyi útGalagonya utcaLiliom utcaTangazdaság
Báróné útjaGazdaság utcaLovas utcaTeleki utca
Bella utcaGödrös utcaMálna utcaTemető köz
Besenyő malomGyimóti útMargaréta utcaTisza Kálmán utca
Birsalma utcaHantai útMuskátli utcaTrombita köz
Bitva utcaHarmat utcaOrlai Petrich Soma utcaTulipán utca
Bocsor közHatkerekű malomÖreghegyi útVásár tér
Bocsor István utcaHegyalja utcaPapiros malomVermes Illés utca
Bodza utcaHódoska majorPapirosmalom útVeszprémi út
Boróka utcaHorváth Mihály utcaPaprika sorVilla sor
Cuha u.Irinyi József utcaProhászka Ferenc utcaVirágos út
Csengő parkIsaszegi utcaRádióállomásVízmű utca
Csiracsapás sorJeges utcaRáth Károly utcaWesselényi utca
Csonka útJonathán sorRibizli utcaZúgó utca
Dárda utcaJuhar utcaRizling utca 
Derű utcaKadarka utcaRózsa utca 
Dió sorKaszás utcaSas utca 
Dóra utcaKatedra utcaSásréti utca 
Egres utcaKépző utcaSomlai út 

Tapolcafői Tagóvoda (Pápa, Tapolcafői u. 67.)

Attyai utcaKővirág utcaMély utcaSávoly malom  
Csomasz Tóth Kálmán utcaKishantai malomMozsár utcaSimaházi utca
Döbrés utcaKishantai útNagyhantai malom útSávolyi utca
Döbrési dűlőKomáromi utcaNagysallói utcaSávoly puszta
Forrásfői utcaKopja utcaNyárfa sorSzeder utca
Gerence utcaKüllő utcaOrdas közSzedlmayer malom
Hajagos utcaKülső Veszprémi útÖreghegySzedlmayer rét utca
Igal utcaKürt utcaPark utcaTarack utca
Igali utcaMalom útPáskom dűlőTeveli út
Kalmár György utcaMarcal utcaPéntek malomTapolcafői utca
Kőhányói utcaMeder sorRába utcaTóradűlő utca

Tókerti Tagóvoda (Pápa, Ötödik u. 26.)

Aradi u. 23- végéig a páratlan házszámok 22/A-tól a végéig a páros házszámokHalastó utcaLövölde utcaTél utca
Balázs Béla utcaHatodik utcaNagyváradi utca 25-tól a végéig a páratlan házszámok 24-től a végéig a páros házszámokTizedik utca
Fiumei utcaHetedik utcaNyolcadik utcaTizenegyedik utca
Gárdonyi Géza utcaKert utcaÖtödik utcaVajda Péter lakótelep
Gróf út 27-től a végéig a páratlan házszámok 20-tól a végéig a páros házszámokKilencedik utcaTavasz utcaVály Ferenc utca

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a web(kukac)papaesvideke.hu címen. Megértésüket köszönjük!