Álláspályázat – Pápai Egyesített Bölcsődék

145

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pápai Egyesített Bölcsődék

bölcsődevezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8500 Pápa, Tókert utca 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését, ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra, felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért, gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt Pápa Város Önkormányzata, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt, gondoskodik a központi jogszabályok és felsőbb szakmai rendelkezések érvényre juttatásáról, teljesítéséről, a Képviselőtestület előtt meghatározott időszakonként beszámol az intézmény működéséről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         a Kjt. 20 § (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés

•         az NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. Alapellátások 2. A) pontjában meghatározott képesítés

•         a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat

•         a Kjt. 20/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 20. §-ban foglaltak figyelembevételével a munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés

•         cselekvőképesség

•         vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetői gyakorlat

•         a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó szakmai életrajza

•         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

•         vezetői gyakorlat igazolása (amennyiben van ilyen)

•         iskola végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezéséről szóló igazolás (az eredeti erkölcsi bizonyítvány legkésőbb a pályázó meghallgatásáig nyújtható be)

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy

•         megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

•         megbízása esetén az EMMI rendelet 6. §-ában foglaltaknak eleget tesz (amennyiben e végzettséggel még nem rendelkezik)

•         a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott kizárási okok esetében fenn állnak-e

•         nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

•         a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         pályázatát a képviselőtestület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

•         A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Krisztina jegyző nyújt, a 89/515-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8500 Pápa, Fő utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A01/582/2020 , valamint a beosztás megnevezését: bölcsődevezető.

•         Személyesen: Dr. Áldozó Tamás polgármester, Veszprém megye, 8500 Pápa, Fő utca 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a szakmai bizottság véleményezési eljárását követően a megbízási jogkör gyakorlója, Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázati határidő lejártát követő soron következő ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.papa.hu – 2020. november 9.

•         www.papaesvideke.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.papa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a web(kukac)papaesvideke.hu címen. Megértésüket köszönjük!